Coalies Regatta 2014

One short race - One long day!
 • Coalies 2014 (5)
 • Coalies 2014
 • Coalies 2014 (1)
 • Coalies 2014 (2)
 • Coalies 2014 (4)
 • Coalies 2014 (3)
 • Coalies 2014 (6)
 • Coalies 2014 (7)
 • Coalies 2014 (8)
 • Coalies 2014 (9)
 • Coalies 2014 (10)
 • Coalies 2014 (11)
 • Coalies 2014 (12)
 • Coalies 2014 (13)
 • Coalies 2014 (14)
 • Coalies 2014 (15)
 • Coalies 2014 (16)
 • Coalies 2014 (17)
 • Coalies 2014 (18)
 • Coalies 2014 (19)
 • Coalies 2014 (20)
 • Coalies 2014 (21)
 • Coalies 2014 (22)
 • Coalies 2014 (23)
 • Coalies 2014 (24)
 • Coalies 2014 (25)
 • Coalies 2014 (26)
 • Coalies 2014 (27)
 • Coalies 2014 (28)
 • Coalies 2014 (29)
 • Coalies 2014 (31)
 • Coalies 2014 (32)
 • Coalies 2014 (33)
 • Coalies 2014 (34)
 • Coalies 2014 (35)
 • Coalies 2014 (36)
 • Coalies 2014 (38)
 • Coalies 2014 (39)
 • Coalies 2014 (40)
 • Coalies 2014 (41)
 • Coalies 2014 (42)
 • Coalies 2014 (43)
 • Coalies 2014 (44)
 • Coalies 2014 (46)
 • Coalies 2014 (47)
 • Coalies 2014 (48)
 • Coalies 2014 (49)
 • Coalies 2014 (50)
 • Coalies 2014 (51)
 • Coalies 2014 (52)
 • Coalies 2014 (54)
 • Coalies 2014 (55)
 • Coalies 2014 (56)
 • Coalies 2014 (57)
 • Coalies 2014 (58)
 • Coalies 2014 (59)
 • Coalies 2014 (60)
 • Coalies 2014 (61)
 • Coalies 2014 (62)
 • Coalies 2014 (63)
 • Coalies 2014 (64)
 • Coalies 2014 (65)
 • Coalies 2014 (66)
 • Coalies 2014 (67)
 • Coalies 2014 (68)
 • Coalies 2014 (69)
 • Coalies 2014 (70)
 • Coalies 2014 (76)
 • Coalies 2014 (71)
 • Coalies 2014 (72)
 • Coalies 2014 (73)
 • Coalies 2014 (74)
 • Coalies 2014 (75)
 • Coalies 2014 (77)
 • Coalies 2014 (78)
 • Coalies 2014 (79)
 • Coalies 2014 (80)
 • Coalies 2014 (81)
 • Coalies 2014 (85)
 • Coalies 2014 (86)
 • Coalies 2014 (87)
 • Coalies 2014 (88)
 • Coalies 2014 (90)
 • Coalies 2014 (89)
 • Coalies 2014 (91)
 • Coalies 2014 (92)
 • Coalies 2014 (93)
 • Coalies 2014 (94)
 • Coalies 2014 (95)
 • Coalies 2014 (96)
 • Coalies 2014 (97)
 • Coalies 2014 (98)
 • Coalies 2014 (99)
 • Coalies 2014 (100)
 • Coalies 2014 (101)
 • Coalies 2014 (102)
 • Coalies 2014 (103)
 • Coalies 2014 (104)
 • Coalies 2014 (105)
 • Coalies 2014 (106)
 • Coalies 2014 (107)
 • Coalies 2014 (108)
 • Coalies 2014 (109)
 • Coalies 2014 (110)
 • Coalies 2014 (111)
 • Coalies 2014 (112)
 • Coalies 2014 (113)
 • Coalies 2014 (114)
 • Coalies 2014 (53)
 • Coalies 2014 (115)
 • Coalies 2014 (83)
 • Coalies 2014 (82)
 • Coalies 2014 (84)
 • Coalies 2014 (116)
 • Coalies 2014 (118)
 • Coalies 2014 (117)
 • Coalies 2014 (119)